Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ännu en omgång av melodifes…. oj förlåt,  jag menar förstås det svenska riksdagsvalet, är avslutat. Den här gången fick etablissemanget och alla godtrogna svenskar en liten knäpp på näsan! Nu är representationen för ”mina åsikter” lite jämnare; 6 mot 94… Javisst, brödsmulor, men ack så goda. Ställningen är alltså 94-6 till etablissemanget och mångkulturivrarna.

Jag vill gratulera Sverigedemokraterna och deras väljare! Bra jobbat!

God natt.

Annonser

Read Full Post »

Skoldags!

Höstterminen har börjat. Jag blickar ibland fram några år mot dagen då min lille son skall knatta i väg till sin första skoldag. Något som borde vara spännande och lustfyllt känns istället lite skrämmande och vemodigt. Jag såg på min inläggshistorik att mitt intresse för politik är drygt ett år, samma ålder som min grabb. Under tiden har jag läst massor av blogginlägg och tagit del av åtskilliga diskussioner, försummat en hel del, men lärt mig väldigt mycket. Jag har format en ideologisk identitet –  en världsbild som är totalt främmande för det svenska skolväsendet. En sak har jag definitivt kommit fram till; vem fan vill sätta sitt barn i den svenska skolan??

I analyser över svenskens allt sämre studieresultat växer det sakta fram kunskap om kulturens innebörd och dess direkta inverkan på studieresultat. Det verkar som att en stark kultur främjar elevernas vilja att överhuvudtaget lära sig något, en ganska intressant och, som vi ska se, rimlig slutsats. Det är nämligen så att i det kulturlösa samhället saknar unga individer kopplingar till sina förfäder såväl som till sin historia och sina landsmän. Viljan att lära sig växer ur kunskap om sitt samhälle och känslan av att bära vidare något som gångna generationer har skapat och lämnat till nuvarande generation att förvalta. Att utbilda sig blir därmed mer än ett individuellt mål, nämligen en del av ett socialt sammanhang; vi utbildar oss inte blott för egen vinning utan för att kunna fylla en produktiv funktion i samhället och bidra med vårt kunnande för att själva i sinom tid ge våra barn en trygg framtid. Spännande!

Kulturens enorma vikt i samhället går nog inte att överdriva men kommer kunskapen om dess inverkan i klassrummen att omsättas i praktien? Knappast, mångkultur står på dagordningen. Men det är ett mycket intressant forskningsområde som jag tror bär stor potential.

Read Full Post »

Ja dessa partiledardebatter är väl för mysiga! Det märks att journalistkåren har våta drömmar om att få vänstra med politikereliten. Inte en enda lämnar utfrågningen som förlorare, utan alla framstår som så oerhört kompetenta och trevliga. Vad behöver göras? Ställ rätt frågor! Utmana dagens korrupta och dekadenta system.

Hur som helst, rösta på Alliansen för att slippa Röd-gröna-röran eller rösta på Sd för att ytterligare lyfta fram den enskilt viktigaste frågan? Pest eller kolera eller sofflocket? Det är frågan.

Read Full Post »

Kort om kollektivism…

Kollektivism är ett missbrukat begrepp. Liberaler till exempel är snabba med att ta avstånd från all typ av kollektivism oavsett hur irrationellt det kan te sig; är inte försvar av en NV-stat med våldsmonopol över ett definierat territorium kollektivism? Är inte den traditionella familjen en form av kollektiv som vi värnar, vars medlemmar vi älskar på grund av deras intima tillhörighet i gruppen snarare än på grund av summan av deras individuella kvalitéer? Ett strikt avståndstagande från all form av kollektivism ter sig genast lite löjeväckande.

Att göra skillnad på kollektiv; kollektivism och gruppidentitet

Vad är då kollektivism och varför väcker det så negativa associationer? Kollektivism är ”en term som används för att beskriva moraliska, politiska och sociala perspektiv som betonar människors ömsesidiga beroende och vikten av kollektivet snarare än de enskilda individerna.”. Kollektivism kan även vara att förenkla en individs egenskaper till den grupp hon tillhör. Man gör alltså en generalisering utifrån kollektivet som man applicerar på alla dess individer.

Någon form av kollektivism är alltid befogad. Det är omöjligt att separera individen från samhällets gruppgemenskap och samhörighet. Onekligen tillför sådan gemenskap mellan människor något gott och det existerar naturliga kollektiv som tillsammans skapar en fungerande och meningsfull konext där den individuella människans liv ges mening. Exempel på sådana kollektiv är nationalstaten, bygden, kulturen, etniciteten, den lokala idrottsklubben, familjen etc. Att verka för dessa torde vara självklart och problem uppstår först när det inte existerar utträdesmöjligheter varför individuella rättigheter är ett måste som komplement. Varför har då denna avsky mot kollektivismen uppstått? Jo, det är för att man måste skilja på gruppgemenskap, och politiskt styrd och manufakturerad kollektivism, socialism. Socialismen har i modern tid givit kollektivismen sin innebörd och negativa klang. Socialism innebär en strävan efter att med statligt tvång eller revolution omfördela resurser mellan olika individer. Den privata äganderätten skall omintetgöras och de kollektiva intressena skall prioriteras framför individernas rättigheter. Detta förutsätter att man omdefinierar den traditionella grupptillhörigheten och människors relationer till varandra. Genom socialismen ersätter man den naturliga grupptillhörigheten och den traditionella gruppidentiteten med klasskamp, och istället för konflikter mellan olika grupper sker en splitring inom den egna gruppen. Den politiska kollektivismen och gruppgemenskap är därmed oförenlig; traditionella värden som nationalism, religion, etnicitet och kultur fungerar som ett sammanhållande kitt vilket exkluderar en absolut identitet baserad på klass. Dessa högervärden fungerade ursprungligen som en barrikad mot marxisternas hets för proletärernas kamp och revolution mot bourgeoisin. Dess anspråk på likriktning och underlynad tenderar att centralisera makten och göra staten totalitär.

Feminism som exempel på kollektivism.

Kvinnor utgör en naturlig grupp i egenskap av sitt kön, hur kan då feminismen vara exempel på kollektivism? Feminismen utgår från två punkter: 1) kvinnlig frigörelse, vilket egentligen bara är ett annat ord för ansvarsfrihet och könlös individualism där den traditionella kvinnliga identiteten upphör att gälla, och 2) arbetsmarknaden, eller förskansandet av resurser. Det första innebär bland annat att man frigör sig från traditionella mönster och sammanhang. Man överger den naturliga grupptillhörigheten och skapar kollektivism i form av en fabricerad och totalitär identitet som uppgår i det egna könet och där resten är ”fiender”. Likt socialismen gör feminismen anspråk på konflikt inom samhällets ramar och sammanhållningen mellan samhällets alla små kollektiv är underordnad den politiska kampen. Feminismen gör helt irrationella anspråk på arbetsmarknaden. När feminister kräver ”lika lön” innebär det att man ser kön som den uteslutande bestämningsfaktorn för arbete eftersom man helt ignorerar att det kan finnas skillnader mellan yrkesval, ansvar, utbildning, arbetslivserfarenhet, ålder, uppgiftsområden, befattningar etc. Man gör alltså ett anspråk där det inte finns någon naturlig eller intellektuell hävd, för vem i hela fridens namn anser att kön är det enda som betyder något på arbetsmarkanden? En rimlig utgångspunkt vore istället att undersöka om det är lika lön för samma prestation och om det inte är det, försöka analysera grupperna för att eventuell, och ytterst osannolikt, hitta ett mönster. Genom kravet på lika lön, oavsett andra bestämningsfaktorer, föringar man dessutom valet att leva ut den traditionella kvinnorollen som moder eftersom detta inte får ingå som variabel i löneekvationen då det i sig skapar grund för en skillnad som inte får existera. Dess irrationella och totalitära anspråk är uppenbara.

Read Full Post »

…är verkligen ett inslag i svensk politik som vi inte är vana vid att se. Filmens budskap är mycket tydligt: Sveriges resurser är begränsade och invandringen medför en alternativkostnad. I filmen illustreras den av en rar tant vars äldrevård försummas. I den mån det sakpolitiska budskapet är riktigt hamnar det i skymundan bakom det banbrytande sättet som det förmedlas. Reklamen är personlig och tydlig. Nu är det två alternativ som gäller. Den väcker tankar kring ”vi och dom” och det ”främmande” som finns i Sverige. Möjligen framstår de muslimska kvinnorna till och med som lite farliga där de ”jagar” pensionären.

Jag är ingen retoriker men jag tror att generaliseringen som SD anspelar på kan träffa fel. Hur för man en debatt kring invandring? Om vi tar den aktuella våldtäktsstatistiken så visar denna på en kraftig överrepresentation hos invandrare. Lika självklart är dock att andelen invandrare som begår våldtäkter är liten. Detta framgår i diskussionen och majoriteten förstår att det är konsekvenserna av invandringen som sådan som diskuteras och inte alla invandrarna som individer. Generaliseringen riktas alltså mot invandringen som sådan, och det är just fokusen på konsekvenserna snarare än individer som skänker legitimitet för debatten. Speciellt hos den stora massan väljare vilka är fullkomligt livrädda för att göra felaktiga generaliseringar eftersom de har vuxit upp med bilden av elaka vita män som förtrycker minoriteter. I reklamfilmen däremot blir detta inte lika tydligt. Invandringen görs personlig och distinktionen mellan de invandrare som är här och konsekvenserna av den framtida invandringen blir otydlig. Det medför att generaliseringen ser ut att riktas mot invandrarna som grupp och dennes individer snarare än som symptom på invandring i stort, alltså de negativa konsekvenser som vissa invandrare, men långt ifrån alla, medför för det svenska samhället. Den typen av retorik är farlig ty den fokuserar inte längre de sakliga argumenten till varför invandringen är dålig utan målar istället upp en bild av kamp mellan etniska svenskar och ”alla dom andra” vilket möjligen medför att den lilla tolerans som har vunnit mark i frågan återigen ersätts av rädsla och associationer till slagord som rasism och främlingsfientlighet.

Å andra sidan medför Sverigedemokraternas agerande en ständig förflyttning av gränserna för vad som anses vara ok att diskutera genom deras outtröttliga iver att föra upp ämnet på dagordningen. På sikt är det alltså inte orimligt att nästan allt Sd får för sig att säga, och massmedias rapportering om det samma, fortsätter att väcka debatten om invandringen till liv.

Read Full Post »

(mer…)

Read Full Post »

Minimalisten publicerade nyligen en video som behandlade den faktiska medborgerliga makten, vilket inspirerade mig till följande inlägg. Jag har tidigare använt jämförelsen med det gemensamma maktförhållandet mellan marknadsmekanism och demokrati, och hur väljaren/konsumenten erhåller viss möjlighet att påverka genom sitt val. Men det finns klara brister i ett sådant system. Framförallt framställs vår valmöjlighet som större än den faktiskt är – inte minst då man inte vill stödja det rådande systemet.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »