Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

Det postmoderna som vi undan för undan tränger allt djupare in i erbjuder en rad spännande förändringar för det samtida samhället som det kan vara värt att titta närmare på. I ekonomiska termer innebär det postmoderna paradigmet att kapitalismen går in i en (relativt ny) expansiv och global fas, ”kapitalismen 2.0” så att säga, efter Kalla krigets slut, Sovjetunionens fall och informationsteknologins gryning (och sedermera blomstring).

Parallellt med de ekonomiska, teknologiska och politiska förändringarna sker också, växelvis, en omtumlande förändring i våra värderingar och kultur. Det mångkulturella samhällets utmaningar har tvingat oss, eller snarare, de som tänker åt oss, att tänka annorlunda kring etik och gemenskap. Det talas om en postmodern etik som avsevärt skiljer sig från den modernitet som vi förknippar med upplysningen och dess influenser.

Den postmoderna etiken är en reaktion mot modernitetens anspråk på universalitet, och såväl liberal idétradition som ”typisk” västerländsk etik. Flera postmoderna tänkare avvisar det liberala paradigmets framstegstro, dess rationalism och den förhärskande individualismen – det vill säga många av det moderna västerlandets fundamentala byggstenar.

Det som skapas är en etik som skall ta hänsyn till det moderna samhällets komplexa krav på funktionalitet och sammanhållning i en värld som präglas allt mer av mångkulturell och normkritisk ideologi. Det är en s k inkluderande etik, en etik som tar hänsyn till att etik, kultur och moral formas och skapas ur en unik historisk och geografisk kontext. Var tid och plats har sin kultur, sina utmaningar och sin syn på vad som är rätt och fel – det universella existerar inte och är inte heller önskvärt.

Den postmoderna etiken vilar dock alltjämnt fortfarande på en liberal idétradition trots det partiella avstampet från upplysningens arv och är nu genetiskt besläktad med socialliberalismen. Den postmoderna politiskt korrekta etiken kan enklast beskrivas utifrån följande postulat: ”vi är alla bara människor”. Känns det igen? Rawls ”okunnighetens slöja”, där egenskaper är oss förblindade, har lagt sig över världen som en tät väv. Den postmoderna politiskt korrekta etiken utgår alltså från en syn på människan som en avklädd varelse utan egenskaper och i den mån egenskaper som kön, kulturell tillhörighet, etnicitet, intelligens, etc erkänns så ges de ingen betydelse för tillvarons beskaffenhet. Egenskaper som sådana är något vi på sin höjd bär med oss i bagaget men de saknar ett eget värde i vårt möte med andra människor. Vi är ju som sagt alla bara människor..

Paradoxalt alltigenom
På Aftonbladet idag attackerade en ganska medioker skribent Sverigedemokraterna under förevändningen att de är ”kulturrasister”. Begrepp som kulturrasism etableras givetvis bara i postmoderna politiskt korrekta samhällen – där skillnader antingen inte finns eller saknar innebörd. ”Kulturrasism” kan sägas existera i två nivåer; dels genom att på ett generaliserande sätt betrakta det aggregat av normer och traditioner som utgör en kultur objektivt överlägsen en eller flera andra kulturer, dels genom konstaterandet att olika värderingar och aggregat av normer och beteende är, om inte objektivt bättre, så i alla fall bättre i sitt kontextuella sammanhang. Eller enkelt uttryckt; utan att objektivt försöka värdera innehållet kan man konstatera att allting har sin tid och plats. Så har det svenska folkslaget utvecklats och präglats i nära förbund med vår miljö i Norden vilket bland annat har medfört ljus hy efter behovet av solljus. I Sverige har kvinnan en stark ställning och Afrikansk jämställdhetspolitik skulle helt enkelt inte passa lika bra här. För att hedra själva begreppet bebor vi särskilda hus där samma människor ses passera in och ut varje dag, istället för att slumpvis skifta familjemedlemmar och husgäster – därför allting har sitt sammanhang. Själva essensen av postmodern etik, kulturell kontexualism, den etiska grunden för mångkultur, klassas alltså som ”rasism” av det mångkulturella projektets vansinniga apostlar mitt i deras egen ankdam.

Annonser

Read Full Post »