Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2010

Jag har skrivit två mindre inlägg om progressivism + individualism på senaste tiden. Har kommit över två artiklar som pekar på dagens problem, och som skulle kunna vara intressanta.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Med negativ frihet avses frihet från tvång vilket ofta tar sig uttryck som frihet från staten, även om det är en onödig begränsning då begreppet avser friheten från allt tvång. Således reglerar begreppet förhållandet mellan både individer och mellan individer och staten. En stat vars legitima förehavanden av nödvändighet kommer att vara mycket begränsad. Positiv frihet däremot, innebär istället att man betraktar frihet ur kontexten faktiska möjligheter. Fördelarna med det förra begreppet är att man tydligt kan definiera de teoretiska spelreglerna, vilket givetvis är en tilldragande egenskap i teoretiska modeller (inte minst för liberaler). Det går att tvista om nyttan av respektive frihetsteori utifrån flera perspektiv, ett vore att betrakta huruvida individer handlar rationellt eller inte. Om individer istället handlar irrationellt så skulle man kunna öka individens totala nytta över tiden genom att inskränka på hennes negativa frihet. Jag avser att visa på ett sådant exempel. Det utgår från principen om att beslut bör tas utifrån en objektivt ståndpunkt vilket kan jämföras med uppgiften att stifta lagarna för olika brott tilldelas en objektiv domstol snarare än brottsoffrens anhöriga. Tiden utgör i det här fallet en slags subjektiv kil som hindrar människor från att agera optimalt på såväl lång som kort sikt.

(mer…)

Read Full Post »

Det individuella samhället?

Här om dagen gick jag och beklagade mig inför en mycket nära bekantskap över det socialdemokratiska samhällsbygget; hur det formar våra liv redan från unga år till dess att vi blir gamla och slutligen faller av repet.

(mer…)

Read Full Post »

Bak och fram

Progressivismen är en idétradition som har fått ett mycket starkt fäste i det moderna Sverige och som idag utgör den huvudsakliga referensramen genom vilken människor passivt betraktar sin samtid. (mer…)

Read Full Post »